<img alt="" src="https://secure.smart-enterprise-365.com/779125.png" style="display:none;">

Dokumentsjekkliste ved kjøp og salg av eiendom

En veiledende sjekkliste for den tekniske, juridiske og finansielle due diligence-prosessen ved eiendomstransaksjoner.

DD-sjekkliste

Sikre at du får overlevert all nødvendig dokumentasjon ved kjøp og salg av eiendom

Uavhengig av hvilken side av bordet du sitter på under en eiendomstransaksjon, er dokumentasjon knyttet til både eiendommen og selskapet utslagsgivende for prisfastsettelsen.

Med denne sjekklisten kan du allerede nå lage et rammeverk for å systematisere og samle inn dokumentasjonen du trenger den dagen du skal kjøpe eller selge.

Del 1: Informasjon om selskapet

Denne delen består av fire kategorier á 39 sjekkpunkter: Generell dokumentasjon, finansiering og regnskap, MVA og skatt. Her ser du et utvalg:

1.1 Generell dokumentasjon

1.1.1 Firmaattest (ikke eldre enn to uker), vedtekter og selskapets stiftelsesdokument.

 

1.1.9 Både skriftlige og muntlige avtaler mellom selskapet og andre selskaper som har, eller har hatt, eierinteresser i selskapet.

1.2 Finansiering og regnskap

1.2.1 Selskapets tre siste årsregnskap (fra revisor og styret), komplett med noter, årsberetninger og revisjonsberetninger.

1.2.5 Opplysninger om kostnader forbundet med å innfri selskapets gjeld, inkludert gebyrer og over- og underkurs.

1.3 Merverdiavgift (MVA)

1.3.1 Registreringsbevis fra Merverdiavgiftsregisteret, med bekreftelse på at selskapet er frivillig registrert for utleie av fast eiendom (ikke eldre enn to måneder).

 

1.3.7 Eksempler på husleiefakturaer (til både avgiftspliktige og unntatte leietakere, hvis relevant).

1.4 Skatt

 

1.4.1 Kopi av selvangivelse med tilhørende vedlegg de siste tre år.

 

1.4.9 Informasjon om selskapet  har vært involvert i fusjoner, fisjoner eller omdannelse, eller har benyttet regler for skattefri overføring av eiendeler eller virksomhet.

 

Del 2: Informasjon vedrørende eiendommen(e)

Denne delen består av syv kategorier á 59 sjekkpunkter; Hjemmelsforhold knyttet til eiendommen(e), leietakerforhold, reguleringsmessige forhold, bygningsmessige og tekniske forhold, miljømessige forhold, tvister og øvrig informasjon, samt opplysninger om utbyggingsforhold. 

2.1 Hjemmelsforhold knyttet til eiendommene

2.1.4 Kjøpekontrakt for siste erverv av eiendommen.

 

2.1.2 Dokumenter relatert til sameiet, inkludert vedtekter, seksjonsbegjæring og referat fra sameiermøter siste tre år.

2.2 Leietakerforhold

2.2.1 Kopi av leieavtaler med tilhørende dokumenter og eventuelle tilleggsavtaler (inkludert muntlige avtaler hvis relevant).


2.2.7 Opplysninger om endringer i utleiegraden i løpet av de siste to årene.

2.4 Bygningsmessige og tekniske forhold 

2.4.1 Registreringsbevis fra Merverdiavgiftsregisteret, med bekreftelse på at selskapet er frivillig registrert for utleie av fast eiendom (ikke eldre enn to måneder).

 

2.4.7 Oversikt over tekniske inspeksjonsrapporter og tilstandsrapporter/takster som gjelder eiendommens nåværende tilstand, samt tidligere rapporter.

2.5 Miljømessige forhold

 

2.5.1 Dokumentasjon knyttet til miljøsertifisering (BREEAM; LEED; Svanemerke etc.)

 

2.5.4 Informasjon om tidligere og nåværende virksomhet på eiendommen som kan ha betydning for miljøet.

Last ned DD-sjekklisten

Vennligst fyll inn dette skjemaet, så vil du motta sjekklisten på e-post innen kort tid.